Robi_China

 
Robi_China
34
Italian
对VIP会员可见
 我要找 ...

成人会晤. 
 
 

更多关于我...

我来自 : China
省份 : Shandong
城市 : Qingdao
生日 : 2 3月 1984
身高 : 169 cm
体重 : 65 kg
眼睛颜色 : 蓝色
头发颜色 : 黄色/金色
种族 : 白色人种
宗教信仰 : 基督教 – 其他
体型 : 强壮
外貌 : 充满魅力
饮酒 : 在社交场合喝酒
吸烟 : 非吸烟者
家庭状况 : 独身
子女 :
职业 :  
语言 : 英语 至 中文(普通话).
   

关于我...

善良, 严肃 至 浪漫.
 

我喜欢 ...

旅行, 运动 至 厨艺.